Digitální knihovna fotografií MU
Název Univerzita třetího věku
Popis Fotogalerie mapující činnost a aktivity Univerzity třetího věku.
Publikoval Studijní odbor RMU
Identifikátor 01700000.000
Počet objektů235

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Od akademického roku 2005/2006 je Univerzita třetího věku centrálně organizována Rektorátem Masarykovy univerzity. V akademickém roce 2005/2007 se realizuje v následujících kurzech: Základní kurz – čtyřsemestrový víceoborový kurz, jehož jednotlivé...
Pro posluchače Univerzity třetího věku jsou kromě dalších aktivit pravidelně realizovány počítačové kurzy, kde se mohou naučit základům práce na PC, zvládnout pokročilejší aplikace, pracovat s internetem nebo pracovat s digitální fotografií.
V akademickém roce 2005/2006 byly pro posluchače Univerzity třetího věku také pořádány jazykové kurzy: Kurz německého jazyka pro začátečníky, Kurz německého jazyka pro chronické začátečníky, Kurz francouzského jazyka pro začátečníky. Kurzů, kterých...
V akademickém roce 2005/2006 se 40 posluchačů U3V zúčastnilo kurzu Pohybově relaxační aktivity. Cílem kurzu bylo seznámení se s možností pohybových aktivit vhodných pro seniory, které mohou působit jako prevence svalové ochablosti. Kurz byl tvořen...
V akademickém roce 2005/2006 se celkem 180 posluchačů Univerzity třetího věku zúčastnilo exkurze na slavkovském bojišti. Senioři nejprve navštívili barokní zámek ve Slavkově u Brna, kde absolvovali prohlídku interiéru zámku a zámecké zahrady s odborným...
Dne 5. 5. 2006 se 35 posluchačů Univerzity třetího věku zúčastnilo exkurze do jaderné elektrárny Temelín.
2005/2006 07 Promoce U3V [ Fotografií: 21 ]
Promoce posluchačů Univerzity třetího věku se uskutečnila 13.06.2006 v aule MU v budově Právnické fakulty za přítomnosti prorektora MU prof. Ing. Antonína Slaného, CSc. a zástupců jednotlivých fakult MU. Při tomto slavnostním aktu obdrželo osvědčení...
V akademickém roce 2005/2006 se posluchači Univerzity třetího věku zúčastnili archeologicko-antropologického výzkumu na pohřebišti z 9. až 11. století v Divákách. Výzkum začal 10. 7. 2006 a trval po dobu 4 týdnů. Senioři se zapojili do výkopových,...
Dne 21.6.2006 se posluchači Univerzity třetího věku zúčastnili exkurze "Kulturní a historické památky na Hustopečsku a Kloboucku". Během exkurze navštívili: muzeum v Kloboukách, Památník bratří Mrštíků, hrob Viléma Mrštíka, opevněný kostel z 15. stol....
2005/2006 10 Ptačí chřipka [ Fotografií: 26 ]
8. 3. 2006 se v aule na Právnické fakultě MU konala v rámci cyklu kombinovaných přednášek, které organizuje Studijní odbor rektorátu Masarykovy univerzity přednáška na téma "Vztah mezi chřipkou lidí a zvířat a nebezpečí vzniku pandemie“. Na toto...
27. března se konala mimořádná přednáška ing. Miloslava Kaly, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, místopředsedy Mandátového a imunitního výboru, člena Hospodářského výboru. Tématem přednášky byl „Legislativní proces a jeho ovlivňování".
2005/2006 12 Antarktida [ Fotografií: 18 ]
2006/2007 01 U3V v Telči [ Fotografií: 10 ]
Slavnostní zahájení Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči proběhlo 27.10. 2006. Slavnostní akt imatrikulace nových 80 studentů-seniorů se uskutečnil za účasti akademických funkcionářů MU, představitelů kraje Vysočina a města Telč.
Masarykova univerzita otevřela v akademickém roce 2006/2007 nový program Univerzity třetího věku nazvaný "Dějiny umění a vizuální kultury". Výuka probíhá v prostorách Univerzitního centra Telč. Program je určen pro seniory; podmínkou účasti je dosažení...
2006/2007 03 Arteterapie [ Fotografií: 51 ]
Na podzim roku 2006 měli posluchači U3V možnost se zúčastnit kurzu Arteterapie. Program dílny byl zaměřen na realizaci drobných plošných a prostorových děl inspirovaných hudebními ukázkami s psychologickým zaměřenim. Smyslem praktické výtvarné činnosti...
V akademickém roce 2006/2007 byl zahájen kurz Univerzity třetího věku Spirituální dimenze člověka – Živá teologie je kurz, který v rámci Univerzity třetího věku poskytuje příležitost k poznání vybraných otázek z teologie i dalších oborů pojednávajících...
12. října 2006 se uskutečnil odborný seminář "Systémové, psychologické a pedagogické aspekty vzdělávání v kurzech U3V". Seminář byl místem výměny zkušeností s řízením kvality systémů dalšího vzdělávání se zřetelem ke zvláštnostem vzdělávání v kurzech...
2006/2007 06 Knihovna [ Fotografií: 7 ]
Ve spolupráci s knihovnou Fakulty sociálních studií je posluchačům U3V nabízen kurz Základní orientace při práci a vyhledávání v knihovním katalogu. Kurz posluchače seznamuje s možnostmi využívání knihovny Fakulty sociálních studií, naučí posluchače...
2006/2007 08 Exkurze na FSS [ Fotografií: 59 ]
Dne 12.2.2007 posluchači Univerzity třetího věku navštívili Fakultu sociálních studií MU, kde byli prof. Kroupou a Ing. Moštěkem informováni o architektuře budovy, činnosti fakulty, jejím vybavení, historii a rozvoji.
Nová počítačová cvičebna a studovna časopisů slouží od 4.4.2007 posluchačům Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity a studentům Institutu regionální žurnalistiky Fakulty sociálních studií MU. Studovna je umístěna v suterénu budovy s bezbariérovým...
Dne 29.3.2007 proběhla exkurze do Vídeňského Naturhistorische Muzea, které připravilo mezinárodní výstavu nazvanou "Mumie aus dem Moor" (Mumie z bažin) jejíž náplní bylo představení tajemného světa bažin a rašelinišť ze severní Evropy v nichž byly objeveny...
Dne 12.4.2007 proběhla exkurze do Vídeňského Naturhistorische Muzea, které připravilo mezinárodní výstavu nazvanou "Mumie aus dem Moor" (Mumie z bažin) jejíž náplní bylo představení tajemného světa bažin a rašelinišť ze severní Evropy v nichž byly objeveny...
2006/2007 12 Telč [ Fotografií: 5 ]
Dne 3.4.,10.4.,19.4. - pořádal Studijní odbor RMU exkurzi do Telče. Posluchače U3V čekala prohlídka univerzitního centra, náměstí s odborným výkladem a prohlídka zámku. Informace o historii a současnosti UTC seniorům přednesl Ing.Josef Plucar.
2006/2007 13 Promoce [ Fotografií: 91 ]
Sto čtyřicet absolventů Univerzity třetího věku se zúčastnilo slavnostní promoce za účasti akademických funkcionářů z jednotlivých fakult. Slavnostní ukončení studia se odehrálo 7. června 2007 ve 14:00 hodin v aule Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno....
Fotografie zobrazují knihovnu Fakulty sociálních studií a studovnu U3V, která se nachází v suterénu Fakulty sociálních studií a je s bezbariérovým přístupem. Ve studovně je vždy v pondělí a v pátek přítomen asistent, který je seniorům k dispozici.Studovna...
2006/2007 14 Fotografie [ Fotografií: 78 ]
Ve spolupráci s Fakultou informatiky se v zimním semestru uskutečnil kurz Fotografie. Náplň kurzu: 1) Osobnosti světové fotografie: Stručný přehled z historie světové fotografie od počátků do současnosti - přednáška s projekcí. 2) Osobnosti...
Od 11. 7. do 18. 7. 2007 se ve spolupráci Studijního odboru RMU a Fakulty informatiky MU konal v Telči Výtvarný plenér, kterého se zúčastnilo 20 posluchačů Univerzity třetího věku. Účastnice výtvarné části plenéru měly možnost prakticky si vyzkoušet...
Posluchači Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity se zúčastnili během letních prázdnin archeologicko-antropologického výzkumu v Divákách, kde již osmou sezónu probíhají výzkumné práce na pohřebišti z 9. až 11. století. Výzkum probíhal pod vedením...
V sobotu 29. 9. 2007 prezentovali pracovníci Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity aktivity Univerzity třetího věku na akci Magistrátu města Brna nazvané "Pochod všech generací", který se konal v rámci Projektu Brno - Zdravé město. Jeho cílem...
Kresby a fotografie posluchačů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity představuje výstava ve vstupní síni radnice v Telči. Vystavované práce vznikly na Výtvarném plenéru U3V, který se konal v první polovině července letošního roku pod odborným...
V prostorách Fakulty informatiky v pátek 12. října prorektor MU Jan Svatoň slavnostně zahájil 1. ročník Univerzity třetího věku. Úvodní přednášku tohoto akademického roku přednesl kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček. Zájem o studium na Univerzitě...
Dne 20.11. 2007 na Fakultě informatiky se konala přednáška prof. Miloše Dokulila na téma " 70 výročí úmrtí T.G. Masaryka". Anotace přednášky: „Už tím velkým časovým odstupem od dnešních dnů přešla osobnost TGM svým životem a dílem definitivně...
20.11.2007 proběhla pod vedením doc. MUDr. Pavla Matonohy, CSc. exkurze U3V v Anatomickém ústavu MU. Exkurze zahrnovala prohlídku nejmodernějšího anatomického ústavu v Evropě, který je první součástí nově budovaného Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích....
Dne 24.11.2007 byla v rámci tematického kurzu U3V "Fotografie" ve spolupráci Studijního odboru RMU a Katedry grafického designu FI realizována exkurze do Bratislavy. Zúčastnili se jí posluchači U3V a studenti prezenčního studia, kteří studují předmět...
Studijní odbor Rektorátu MU ve spolupráci s Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty MU připravil kurz Skandinávie dříve a dnes. Kurz proběhl v pěti lekcích, zeměřených na historii, kulturu a různorodost jazyků. Věnoval...
Kurz Věda a příroda je realizován ve spolupráci Studijního odboru RMU a Přírodovědecké fakulty MU. Jedná se o jednosemestrální kurz tvořený 9 přednáškami, kde se účastníci blíže seznámí s oblastí přírodních věd (životní prostředí, chemie, biologie,...
Posluchači se v tematickém kurzu, který byl realizován ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou, přístupnou formou seznámili se základními principy ekonomie (Jak se lidé rozhodují? Jak vzniká cena věcí? Proč spolu lidé i celé země obchodují a co z...
Přednáška "Za vědou do Antarktidy" se uskutečnila 14. 12. 2007 v posluchárně D1 Fakulty informatiky MU. Mgr. Olga Bohuslavová seniorům přiblížila 1. českou antarktickou výzkumnou stanici na ostrově James Ross v Antarktidě. V antarktickém létě zde 2 měsíce...
Ve středu 30. ledna 2008 ve 14 hod. ve velkém sále Kanceláře veřejného ochránce práv se uskutečnila přednáška „Umělá inteligence“ emeritního rektora Vysokého učení technického v Brně prof. Petra Vavřína. Cyklus mimořádných přednášek...
Ve středu 2.dubna 2008 ve 14 hodin se ve velkém sále Kanceláře veřejného ochránce práv uskutečnila přednáška na téma „Český purismus“ emeritního rektora Masarykovy univerzity v Brně prof.PhDr.Milana Jelínka,CSc. Přednášky se zúčastnili posluchači...
V prostorách budovy Kanceláře veřejného ochránce práv byla v pátek 11.4.2008 v 10 hodin dopoledne zahájena výstava kreseb a fotografií nazvaná „Posluchači Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Ateliéru grafického designu“. Vystavované...
Univerzita třetího věku se v akademickém roce 2007/2008 realizovala v těchto kurzech: Základní kurz, Nástavbový kurz, Spirituální dimenze člověka - Živá teologie, Dějiny umění a vizuální kultury, Klub absolventů U3V. Tyto kurzy navštěvuje v Brně a Telči...
2007/2008 19 Kurz Fotografie [ Fotografií: 53 ]
Kurz Fotografie byl realizován v jarním semestru 2008 pod vedením mgr. Jiřího Víška z Fakulty informatiky MU. Účastníci kurzu získali základní přehled práce se světlem v ateliéru, osvojili si kompoziční pravidla a na přednášce s projekcí se seznámili...
2007/2008 20 Promoce [ Fotografií: 47 ]
Univerzitu třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2007/2008 absolvovalo sto padesát devět účastníků. Jako každoročně, proběhla i letos slavnostní promoce za účasti zástupce vedení MU, prorektora MU Jana Svatoně, a akademických funkcionářů...
V tomto kurzu se posluchači seznámili s principy konstrukce figury a portrétu v kresbě. Dozvěděli se o odezírání proporcí, lineární perspektivě, kánonu lidského těla. Vyzkoušeli si kresbu na formát B1. Přiložené fotografie představují společnou kresbu,...
Posluchači Univerzity třetího věku navázali na úspěch loňského výtvarného plenéru a opět se sešli v Telči, kde se věnovali kresbě a fotografii. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a doc. PaedDr. Jiřího Elišky...
V pátek 3. října byl slavnostně zahájen v rámci Univerzity třetího věku akademický rok 2008/2009 za přítomnosti kvestora MU Ladislava Janíčka, který rovněž přednesl na Fakultě informatiky úvodní přednášku 1. ročníku Základního kurzu.
Ve středu 22. listopadu se na Fakultě sociálních studií uskutečnila přednáška významného amerického sociálního a kulturního antropologa Andrew Lasse. Přednáška nazvaná „Od tisku k webu: identita, imaginace a poznání“ byla určena pro posluchače...
Ve středu 22. října 2008 proběhla v 16 hod. v atriu Fakulty sociálních studií za účasti vedení Masarykovy univerzity, vedení Fakulty sociálních studií a členů Správní rady MU vernisáž výstavy kreseb a fotografií nazvaná „Výtvarný plenér 2008“....
Nad rámec základního programu přednášek jsou posluchačům Univerzity třetího věku nabízeny také jazykové kurzy, které jsou realizovány ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání MU. Fotografie zobrazují kurzy německého jazyka pro začátečníky a středně...
Ve středu 29. října byl slavnostně zahájen cyklus přednášek určených pro členy Spolku absolventů a přátel MU, sekce Univerzita třetího věku. Jménem rektora MU zahájil cyklus člen výboru SPAMU, manažer vnitřní správy MU dr. Vladimír Šmíd a uvedl přednášku...
Fotografie zachycují posluchače kurzu Univerzity třetího věku Dějiny umění a vizuální kultury. Kurz, který je zajišťován ve spolupráci s Filozofickou fakultou MU probíhá v prostorách Univerzitního centra Telč. Témata kurzu postupně představují zajímavé...
Fotografie zachycují přednášku Spolku absolventů a přátel MU, sekce U3V, ze dne 7.11.2008. Na téma Brno v barokním umění zde přednášel prof. Jiří Kroupa z Filozofické fakulty MU.
Nad rámec základního programu U3V, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou proběhl kurz Grafické techniky. Témata jednotlivých cvičení byla následující: 1.Úvodní lekce - obecný přehled technologie nejznámějších postupů v umělecké grafice; 2.Techniky tisku...
V rámci krátkodobého kurzu Aktuální právní otázky, který proběhl ve spolupráci s Právnickou fakultou MU, byly realizovány tyto přednášky: 1.prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.: Systém a struktura práva; 2.JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. : Právo na informace...
Kurz se zabývál otázkou politického vývoje EU, mechanismem rozhodování v Bruselu, principy rozšiřování a vstupem ČR do EU a novodobým vývojem včetně Ústavní smlouvy. Program kurzu zahrnuje celkem pět tématických seminářů.
V přednášce byl uveden přehled přírodních léčiv používaných k prevenci, terapii a ovlivnění závažných onemocnění v kontextu s etapami jejich vývoje.
Ve spolupráci s Fakultou Informatiky MU v ateliéru grafického desingu proběhl kurz "Základy grafického desingu". Cílem výuky bylo seznámit posluchače s počítačovým grafickým programem; naučit se pracovat s písmen na PC; zvládnout jednoduché typografické...
Nad rámec základního programu U3V ve spolupráci s Centrem výpočetní techniky Fakulty informatiky MU proběhl kurz Jak pracovat s Informačním systémem MU. V rámci kurzu se posluchači seznámili s možnostmi Informačního systému MU. Naučili se vyhledávat...
Dne 9.12.2008 se posluchači U3V zúčastnili exkurze do Ústavu sociální péče v Chrlicích s připomínkou významného Chrlického rodáka Ernsta Macha a prohlídky Památníku písemnictví v Rajhradě. Součástí exkurze byla i návštěva v Ústavu sociální péče v Chrlicích,...
Nad rámec základního programu U3V ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity proběhl cyklus přednášek Soudní lékařství. Témata přednášek byla: Historie, současnost a vývoj soudního lékařství v Evropě, Vybrané kapitoly...
Nad rámec základního programu U3V proběhl ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU tematický kurz „Věda a příroda“. Témata jednotlivých přednášek byla následující: Matematické modely vývoje populací, Klimatická změna - pro a proti, Přírodní...
2008/2009 17 Studovna U3V [ Fotografií: 20 ]
Fotografie zobrazují počítačovou cvičebnu a studovnu časopisů Univerzity třetího věku,která se nachází na Fakultě sociálních studií. Studovna byla slavnostně otevřena v roce 2007 a posluchači U3V zde mohou využívat čtyři počítače, číst denní tisk, časopisy,...
2008/2009 18 Mendelovo muzeum [ Fotografií: 18 ]
Exkurze do Mendelova muzea byla věnována světově proslulé vědecké osobnosti – G. J. Mendelovi. Výstava představovala v autentických prostorách starobrněnského opatství Mendela jako komplexní osobnost, která se nepohybovala jen v mezích šlechtitelství,...
Fotografie zachycují posluchače 4. ročníku všeobecně zaměřeného kurzu Univerzity třetího věku v prostorách Fakulty informatiky.
Dne 6. 5. 2009 se uskutečnila exkurze do Biosférické rezervaca Pálava. V rámci této akce si posluchači vyzkoušeli použití Nordic Walkingových holí. Trasa pochodu vedla z Dolních Věstonic, přes Dívčí hrad, pod Děvínem do Klentnice. Většina pak pokračovala...
2008/2009 21 Promoce Telč [ Fotografií: 52 ]
Dne 18. 5. 2009 proběhlo v Telči slavnostní zakončení tříletého kurzu Univerzity třetího věku: Dějiny umění a vizuální kultury. Za účasti vedení MU bylo slavnostně promováno 64 účastníků tohoto kurzu. Slavnostně zakončený kurz byl zaměřen na zajímavé...
Spirituální dimenze člověka je kurz, který v rámci celoživotního vzdělávání poskytuje příležitost k poznání vybraných otázek z teologie i dalších oborů pojednávajících o duchovním rozměru člověka. Kromě témat historických, biblických, věroučných a morálních...
Univerzitu třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2008/2009 absolvovalo sto padesát posluchačů. Jako každoročně, proběhla i letos slavnostní promoce za účasti zástupce vedení MU, prorektora MU Jana Svatoně, a akademických funkcionářů...
Dne 15.9. 2009 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů Univerzity třetího věku. Za přítomnosti prorektora Masarykovy univerzity doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc., promotorky doc. JUDr. Věry Kalvodové,...
Dne 2.10. byla pro akademický rok 2009/2010 slavnostně zahájena výuka kurzů Univerzity třetího věku. V tento den proběhly úvodní přednášky 1. a 3. ročníku. V prvním ročníku přivítal posluchače slavnostním úvodem prorektor MU doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc....
Dne 16.10.2009 proběhla v rámci kurzů Univerzity třetího věku přednáška našeho předního astronoma, člena Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze, RNDr. Jiřího Grygara, CSc. na téma Věda, víra a Sisyfos. Doktor Grygar se zaměřil především na témata jako skloubení...
Tříletý cyklus přednášek, který je realizován ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie Filosofické fakulty si klade za úkol seznámit posluchače se základní terminologií a metodikou oboru archeologie, s periodizací pravěku, středověku a raného...
Dne 10.11.2009 proběhla ve velkém sále Kanceláře veřejného ochránce práv přednáška překladatele, scénáristy a dramaturga Prof. PhDr. Antonína Přidala na téma Shakespearovské otázky. Pozvané hosty a 220 posluchačů univerzit třetího věku brněnských vysokých...
2009/2010 05. Čchi kung [ Fotografií: 15 ]
V prostorách Bezejmenné galerie na Fakultě informatiky, Botanická 68a, probíhá od 4. února do 4. března 2010 výstava kreseb a fotografií nazvaná „Výtvarný plenér 2009“. Vystavované práce vznikly v tematicky zaměřeném kurzu nazvaném Výtvarný...
2009/2010 09. Konference u3v [ Fotografií: 33 ]
Cílem této konference bylo nejen připomenout dvacetileté výročí Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě, ale také poskytnout prostor odborné i širší veřejnosti pro seznámení se s touto aktivitou a zviditelnit výsledky práce účastníků univerzity...
Dne 13. 4. se uskutečnila akce s názvem „Expedice za rytířem Toulovcem a tajemstvím pískovcových Maštalí“.V rámci této exkurze si posluchači pod odoborným vedením RNDr. Vladimíra Herbera , CSc. z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty...
2009/2010 11. Štramberk [ Fotografií: 26 ]
Dne 13. 5. se posluchači Univerzity třetího věku zúčastnili exkurze do Štramberka a Kopřivnice. Na programu exkurze byla v dopoledních hodinách prohlídka města Štramberk a jeskyně Šipka s průvodcem. V odpoledních hodinách posluchači navštívili expozici...
2009/2010 12. Pálava [ Fotografií: 20 ]
Dne 22. 4. 2010 se uskutečnila exkurze do biosférické rezervace Pálava. Posluchači absolvovali stejnou trasu, jako při loňské exkurzi - z Dolních Věstonic přes Dívčí hrad a Děvín do Klentnice. Větina posluchačů také dále pokračovala na Sirotčí hrádek...
Univerzitu třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2009/2010 absolvovalo sto čtyřicet šest účastníků. Jako každoročně, proběhla i letos slavnostní promoce za účasti zástupce vedení MU, prorektora MU Jana Svatoně, a akademických funkcionářů...
Dne 15.6. 2010 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů Univerzity třetího věku. Za přítomnosti prorektora Masarykovy univerzity doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc., promotorky doc. JUDr. Věry Kalvodové,...
Posluchači Univerzity třetího věku navázali na "tradici" výtvarného plenéru a opět se sešli v Telči, kde se věnovali kresbě a fotografii. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha seznámili nejen se základy kresby,...
Posluchači Univerzity třetího věku se mezi dny 21.6. – 25. 6.2010 zúčastnili kurzu pohybově relaxačních aktivit pod vedením Mgr. Michala Jemelíka. Vedle sportovní aktivit jako byla posilovací cvičení, hra badmintonu či hra různých míčovýc her,...
Fotodokumentace z poslední přednášky 4. ročníku kurzu Spirituální dimenze člověka - Živá teologie.
V minulém roce byla zahájena spolupráce Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity s Univerzitou třetího věku – Seniorenkolleg Lipské univerzity. Od 11. do 17. října 2010 se konal v rámci této spolupráce první výměnný pobyt v Lipsku, které...
Dne 1. listopadu 2010 se konala v Moravské zemské knihovně přednáška významného německého historika Dr. Thomase Krzencka, který působí na spřátelené univerzitě v Lipsku. Přednáška se snažila charakterizovat základní problémy německé reformace v evropském...
Dne 1. 12. 2010 se naši posluchači zúčastnili přednášky cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby. Přednáška se konala pod záštitou Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity. V rámci vzájemné spolupráce byla účast na přednášce nabídnuta také posluchačům...
V období 9. - 21. 12. se posluchači Univerzity třetího věku zúčastnili Kurzu sebbeobrany pro seniory. Tento kurz byl zaměřen zejména na sebeobranné prvky v psychicky i fyzicky zátěžových situacích. Kurz probíhal v rozsahu tří tematicky zaměřených lekcí:...
Fotodokumentace z mimořádné přednášky doc. JUDr. Ivana Malého, CSc. na téma Světla a stíny středověku, která proběhla dne 10. 11. 2011.
Dne 14.2.2011 se část našich posluchačů zúčastnila exkurze v Moravské zemské knihovně. Seznámili se se všemi novinkami, jejichž cílem bylo otevřít knihovnu více veřejnosti, získat nové čtenáře a vytvořit příjemné místo pro každého, kdo hledá poznání,...
Dne 3.3. 2011 se posluchači Univerzity třetího věku zúčastnili exkurze do nového areálu unverzitního kampusu Bohunice. Tato exkurze byla poslední z cyklu exkurzí "Budovy a umění na Masarykově univerzitě", v jehož rámci posluchači navštívili dále také...
Ve středu 30.3. v 18:00 hod. se v kavárně Pod hodinami v centru Brna uskutečnila vernisáž výstavy výtvarných prací účastníků Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Vystavované práce vznikly v rámci pravidelných letních Výtvarných plenérů, které...
Dne 18.4.2011 se v Moravské zemské knihovně uskutečnila přednáška J.E. Jiřího Gruši. Jiří Gruša je básník, romanopisec, esejista, překladatel, historik a filozof, bývalý dluholetý velvyslanec v Německu a Rakousku, hlavní vyjednavač Česko-Německé deklarace...
V měsíci březnu a dubnu měli posluchači Univerzity třetího věku možnost ve čtyřech termínech navštívit Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Účastníci exkurze si s průvodcem prohlédli skleník tropický, skleník kapradin a cykasů,...
Dne 4.5.2011 se uskutečnila přednáška předsedy Správní rady MU, augustiniánského opata ThDr. Ing. Lukáše Evžena Martince OSA na téma Uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii. Během přednášky byla prezentována Doktrinální instrukce Francouzské biskupské...
Exkurze posluchačů Univerzity 3. věku MU do přírodní rezervace Toulovcovy maštale
Ve čtvrtek 2.6. 2011 se v Sále Otakara Motejla v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv uksutečnila další ze série mimořádných přednášek pořádaných Univerzitou třetího věku MU. Přednáška "Jsou duchodci chudí či bohatí?" Ing. Roberta Jahody, Ph.D....
2010/2011 14 Promoce 7.6.2011 [ Fotografií: 145 ]
Univerzitu třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2010/2011 absolvovalo sto padesát sedm posluchačů. Jako každoročně, proběhla i letos slavnostní promoce za účasti zástupce vedení MU, prorektora MU doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., a...
Dne 15.6. 2011 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů Univerzity třetího věku. Za přítomnosti prorektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., promotora Mgr. Jiřího Šibora,...
Od 13. do 19. července 2011 proběhl výměnný studijní pobyt s Univerzitou v Lipsku. V Brně a v Telči byl pro posluchače Seniorkolleg Univerzity v Lipsku připraven program zahrnující: slavnostní zahajovací večer v atriu FSS, přednášku o historii Brna a...
Již pátým rokem pořádá Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a doc. PaedDr. Jiřího Elišky seznámili nejen se základy...
V kavárně Pod hodinami v centru Brna (Česká 31) se v pondělí 1. srpna uskutečnila vernisáž výstavy prací účastníků Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Vystavované práce vznikly v rámci pravidelných letních Výtvarných plenérů, které pro své...
Dne 23. 9. 2011 proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity první přednáška posluchačů prvního ročníku kurzu Živá teologie - Spirituální dimenze člověka Univezity třetího věku Masarykovy unverzity. Úvodní přednášku slavnostně zahájili...
V prostorách Fakulty informatiky v pátek 7. října prorektor MU pro záležitosti studentů Jiří Němec slavnostně zahájil 1. ročník Univerzity třetího věku. Úvodní přednášku nazvanou Historie a rozvoj Masarykovy univerzity přednesl již tradičně prorektor...
V rámci spolupráce se Seniorkolleg Univerzity v Lipsku vznikla výstava fotografií a výtvarných prací českých a německých posluchačů.Výstava byla zahájena 11. října 2011 v prostorách univerzitního campusu v Lipsku. Zahájení se také zúčastnil prorektor...
Posluchači U3V na Masarykově univerzitě se zúčastnili mezinárodní letní seniorské školy nazvané Kultura a gastronomie Balleárských ostrovů. Školy se zúčastnili kromě českých posluchačů, posluchači ze Španělska, Německa, Švédska a Velké Británie. Program...
Dne 19.10.2011 se uskutečnila přednáška předsedy Správní rady MU, augustiniánského opata ThDr. Ing. Lukáše Evžena Martince OSA na téma Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. O přednášku byl mezi posluchači obrovský zájem. Pan opat přednášel...
Pro své posluchače jsme na letošní rok připravili rozšiřující přednáškový cyklus Univerzity třetího věku v Moravském zemském muzeu. Ve spolupráci s MZM tak vzniká pro naše posluchače mnoho zajímavých přednášek a akcí. Úvodní přednášku doc. PhDr. Luďka...
Dne 25. 10. 2011 v 17:00 hod. se v Sále Otakara Motejla v Kanceláři veřejného ochránce práv uskutečnila přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc. na téma Demografické změny a jejich důsledky. Přednáška byla realizována v cyklu mimořádných přednášek významných...
Ve čtvrtek 29. 9. 2011 se v Sále Otakara Motejla v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv, uskutečnila další ze série mimořádných přednášek pořádaných Univerzitou třetího věku Masarykovy univerzity. Na téma Literatura a náboženství - básník Jaroslav...
Přednáška Světla a stíny středověku PhDr. Radomíra Malého z Teologické fakulty Jihočeské univerzity se usktečnila ve čtvrtek 10. 11. 2011 v Sále Otakara Motejla v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv.
V rámci Univerzity třetího věku jsou realizovány kurzy také v Univerzitním centru Telč. V současné době zde probíhá tříletý kurz od pravěku do novověku z pohledu archeologie a v podzimním semestru byl otevřen jednosemestrální kurz Život jako zadání....
Kurz Zdravá výživa byl realizován ve spolupráci s Ústavem preventivního lékařství LF pod vedením lektora Mgr. Martina Forejta, Ph.D. Účastníkům kurzu se naskytla možnost změřit se přístroji pro hodnocení tělesného složení InBody,dále byla probírána...
Ve čtvrtek 23. 2. 2012 se v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv uskutečnila v rámci mimořádných přednášek Univerzity třetího věku MU přednáška ředitele Městské policie Jaroslava Přikryla. Během přednášky na téma „MP Brno – tým pro...
V prostorách Univerzitního centra Telč se ve středu 22. února 2012 uskutečnila vernisáž výstavy prací posluchačů Univerzity třetího věku MU. Vernisáže se zúčastnil prorektor MU Jiří Němec, starosta města Telč Roman Fabeš, garant výstavy Vítězslav Švalbach...
Dne 11.4. 2012 se uskutečnila v aule Fakulty sociálních studií přednáška doc. PhDr. Ivo Plaňavy na téma Komunikační potíže, fauly a obrany : generačně i transgeneračně. Přednáška obsáhla tato témata: Komunikace z pohledu současné sociální psychologie;...
2011/2012 16 Promoce 6.6.2012 [ Fotografií: 72 ]
Univerzitu třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2011/2012 absolvovalo sto padesát čtyři posluchačů. Jako každoročně, proběhla i letos slavnostní promoce za účasti zástupce vedení MU, prorektora MU doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., a...
Výtvarný plenér se konal v od 13. do 20. července v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a MgA. Heleny Lukášové, ArtD seznámili se základy kresby a výtvarných technik. Lektoři kurzu fotografie MgA.. Jiří...
Mezinárodní letní seniorská škola proběhla od 20. do 27. července v Telči v rámci spolupráce Masarykovy univerzity a Univerzity v Lipsku. Pro 13 německých a 15 českých seniorů byl připraven rozsáhlý program, který tvořily především přednášky zaměřené...
2011/2012 20 Promoce [ Fotografií: 50 ]
V pondělí 19. září 2012 proběhlo v Telči slavnostní zakončení tříletého kurzu Od pravěku do novověku z pohledu archeologie. Slavnostního aktu se zúčastnil prorektor Masarykovy univerzity doc. Jiří Němec, děkan Filosofické fakulty prof. Josef Krob, proděkan...
V tomto akademickém roce byl nově otevřen jednoletý kurz Prevence kriminality, který je realizován ve spolupráci s Městskou policií Brno a je projektem zaměřeným na prevenci kriminality a možnosti ochrany a obrany před trestnou činností, ale i na další...
Univerzita třetího věku MU se letos poprvé zúčastnila veletrhu Sport Life, který proběhl od 4. do 7 října 2012 v devíti pavilonech brněnského výstaviště.
V pátek 26. října 2012 byla na nádvoří Univerzitního centra Telč slavnostně odhalena socha Olbrama Zoubka nazvaná „Žákyně“. Při této příležitosti proběhla i vernisáž výstavy prací posluchačů Univerzity třetího věku. Obou slavnostních událostí...
V rámci Univerzity třetího věku spolupracuje Masarykova univerzita již od roku 2009 s Univerzitou v Lipsku. V listopadu (19.11- 21.11.2012) proběhla v Brně vzájemná jednání o možném rozšíření spolupráce pro další oblasti. Společných jednání se zúčastnil...
Ve středu 21. listopadu 2012 proběhla na Masarykově univerzitě za podpory Vinařského fondu ČR, Fakulty sociálních studií a Rektorátu MU konference Člověk, víno, společnost. Konference se uskutečnila na Fakultě sociálních studií MU pod záštitou děkana...
V pondělí 28. ledna proběhla v přednáškovém sále Moravské zemské knihovny přednáška nazvaná Česko - německá spolupráce ve středověku? Na toto téma hovořil dr. Thomas Krzenck, německý historik věnující se již několik let husitctví a dlouholetý čelní představitel...
Originální metoda SM-systém (funkční Stabilizace a Mobilizace páteře) MUDr. Richarda Smíška, odborníka pro myoskeletální medicínu, se věnuje cvičení pro léčbu a regeneraci páteře s elastickým lanem. Cvičení podle SM systému napomáhá k vytvoření návyku...
Ve středu 24. dubna 2013 ve 14:30 hod. proběhla v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie mimořádná přednáška ThDr. Ing. Lukáše Evžena Martince, OSA, který přednášel na téma „Gregor Johann Mendel: člověk, opat a vědec - zakladatel dnešní genetiky“....
2012/2013 10 Promoce [ Fotografií: 54 ]
Všeobecně zaměřený kurz Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2012/2013 absolvovalo 159 posluchačů. Jako každoročně proběhla slavnostní promoce za účasti zástupce vedení MU prorektora pro záležitosti studentů doc. PhDr....
2012/2013 11 Baťův Zlín [ Fotografií: 72 ]
V úterý 11.června 2013 se posluchači Univerzity třetího věku zúčastnili exkurze do Zlína, kde navštívili Baťovu vilu (sídlo Nadace Tomáše Bati) a Baťův institut (Muzeum jihovýchodní Moravy).
V pondělí 27. května 2013 se uskutečnila mimořádná přednáška prof. MVDr. Zdeňka Pospíšila, DrSc., kterou pořádala Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno. Přednáška nesla téma "Vybrané...
Výtvarný plenér se konal od 15. do 22. července v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili se základy kresby a výtvarných technik. Lektoři kurzu fotografie MgA. Jiří Víšek a...
Kresby a fotografie posluchačů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity představuje výstava v Kavárně pod hodinami v Brně na adrese Česká 31. Vystavované práce vznikly na Výtvarném plenéru U3V, který se konal v červenci letošního roku pod odborným...
V prostorách Fakulty informatiky v pátek 4. října prorektor MU pro záležitosti studentů Jiří Němec slavnostně zahájil 1. ročník Univerzity třetího věku. Úvodní přednášku nazvanou Historie a rozvoj Masarykovy univerzity přednesl již tradičně kvestor Ladislav...
2013/2014 03 Jogalates [ Fotografií: 21 ]
Tento cvičební program nabízí ve svých lekcích střídání oblíbeného cvičení Pilates a lety prověřené fitness jógy. Podporuje správné držení těla, pomáhá odbourávat bolesti zad, zaměřuje se na posílení středu těla, zlepšení stability bederní páteře a...
Dne 22. 10. 2013 se ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně konala mimořádná přednáška doc. Ing. Františka Buňky, Ph.D., a MVDr. Michaely Černíkové, Ph.D. V úvodu přednášky byly rozděleny mléčné výrobky do jednotlivých skupin a podskupin a...
Ve spolupráci s Univerzitou Lipsko byl od 9. října do 17. října v Lipsku realizován výměnný studijní program pro posluchače Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity a Seniorenkolleg Univerzity Lipsko. V rámci tohoto výměnného programu byly uskutečněny...
Dne 31. 10. proběhlo zahájení kurzu Základy filmové kultury, který se koná v nově otevřeném kině Scala. Kurz je zaměřen na získání základní orientace ve fungování filmového průmyslu, audiovizuální kultury, pochopení role jednotlivých pracovních pozic...
V rámci 2. ročníku Spirituální dimenze člověka se 8. 11. 2013 konala přednáška prof. PaedDr. ThDr. MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Ph.D., Dr. h. c. Zhasínání lamp (krize nebo renesance spirituality). Prof. Kašparů hovořil o důležitosti duchovní...
V pořadí již 6. ročník konference nazvané Člověk, víno, společnost. Konference je součástí projektu Univerzitní víno. Program konference se již tradičně skládal z příspěvků, jejichž charakteristickým rysem je fakt, že "vážné" téma člověk, víno, společnost...
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., ve své přednášce, která se konala 14. 11. 2013, hovořil o krátké historii umělé inteligence a o hlavních směrech jejího rozvoje, jako je zpracování obrazů, robotika, získávání dat, expertní systémy, řešení úloh, agentní...
Poprvé byla posluchačům U3V MU nabídnuta možnost zúčastnit se hudebního odpoledne. O tuto kulturní akci byl velký zájem a měla kladné ohlasy. Koncert Moravského klavírního tria, které hrálo ve složení Jana Ryšánková (klavír), Jiří Jahoda (housle),...
2013/2014 11 Zobcová flétna [ Fotografií: 19 ]
Letos poprvé byl pro posluchače U3V MU otevřen kurz hry na sopránovou a altovou zobcovou flétnu. Při výuce byly zdůrazněny zdravotní účinky hraní na flétnu – mj. pozitivní vliv na paměť, oběhový systém, imunitu, plíce (pročištění dýchacích cest,...
Dne 25. 11. 2013 přednesl Mgr. Jiří Šperka, doktorand Přírodovědeké fakulty MU Ústavu fyzikální elektroniky, přednášku o plazmě. Plazma neboli ionizovaný plyn tvoří podstatnou část našeho vesmíru. Jeho studium zaměstnává nejen astrofyziky, ale i další...
Tak jako v minulém roce připravil pro posluchače U3V MU přednášku doc. PhDr. Ivo Plaňava. Přednáška se konala 12. 12. 2013 v aule FSS MU. Ivo Plaňava je docentem v oboru sociální psychologie. Vyučuje na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií...
Dne 21.ledna 2014 se ve spolupráci s Magistrátem města Brna konala mimořádná přednáška Burkharda Junga, primátora města Lipska, na téma Demokracie a revoluce - Vlna mírových revolucí v středovýchodní Evropě v roce 1989 a jejich dopad. Události z přelomu...
Dne 25. 3. 2014 byl v univerzitním kině Scala promítnut film Třpyt v trávě, který natočil režisér Elia Kazan v roce 1961. Početné diváky, z nichž většinu tvořili posluchači U3V, přivítal doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor Masarykovy univerzity. Průvodní...
Dne 11. 4. 2014 se v Univerzitním centru v Telči konala přednáška na téma „Zámky a rezidenční bydlení šlechty“, kterou přednesla PhDr. Martina Veselá, ředitelka Národního památkového ústavu v Telči. Přednáška se konala v rámci druhého ročníku...
V rámci kurzu Jak porozumět televizi?, jehož 7 zastavení se konalo v kině Scala, se uskutečnil dne 24. 4. blok s názvem Veřejnoprávnost, zpravodajství, vyváženost a objektivita. Na toto setkání pozvali moderátoři Milana Uhdeho, který byl po dvě volební...
Po celý jarní semestr 2014 již tradičně probíhaly na Fakultě informatiky v rámci předmětů určených pro studenty denního studia přednášky prof. Dokulila, kterých se zúčastňovali také posluchači U3V. Jednalo se o tyto předměty: filozofie vědy, religionistika...
Dne 25. května 2014 proběhl v univerzitním kině Scala koncert žáků hudební školy YAMAHA a posluchačů U3V, tedy konkrétně těch, kteří v uplynulém akademickém roce navštěvovali krátkobobý kurz Výuky hry na zobcovou flétnu pod vedením Mgr. Dagmar Polákové.
Dne 5. června 2014 se v univerzitním kině Scala uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů Univerzity třetího věku. Za přítomnosti prorektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D. byla všem absolventům slavnostně předána osvědčení...
Všeobecně zaměřený kurz Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2013/2014 absolvovalo 128 posluchačů. Jako každoročně proběhla slavnostní promoce za účasti zástupce vedení MU prorektora doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D. a akademických...
Česko - německá letní seniorská škola nazvaná "Památky UNESCO " proběhla v Brně a v Lednici od 6. 7. 2014 do 13. 7. 2014. V průběhu celého týdne měli účastníci (čeští a němečtí posluchači univerzit třetího věku) možnost vyslechnout přednášky zaměřené...
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již osmým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby,...
Od 12. do 21. září 2014 se posluchači U3V MU zúčastnili sportovně relaxačního pobytu v Chorvatsku na Makarské riviéře v městečku Igrane. Pobyt byl koncipovaný jako relaxačně cvičební, jehož součástí byly protahovací a uvolňovací cvičení, aquaaerobic...
Ve čtvrtek 25. září 2014 v 15:00 hod. proběhla v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie mimořádná přednáška ThDr. Ing. Lukáše Evžena Martince, OSA, který přednášel na téma „Tomáš Eduard Šilinger – augustinián, žurnalista, politik“. Přednášku...
V rámci spolupráce s Jihomoravským krajem byla dne 24.9. 2014 uskutečněna přednáška " Historie a rozvoj seniorského vzdělávání" v Senior centru Blansko. Na realizovanou přednášku naváže kurz nazvaný "Duševní hygiena v seniorském věku".
V kině Scala proběhl ve spolupráci s Filosofickou fakultou kurz nazvaný Realita minulosti v současném filmu. Cílem kolekce přednášek, diskuzí a projekcí byl pokus o vhled do současné filmové tvorby zabývající se předlistopadovou érou a jejími fenomény. V...
Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 si zhruba stovka posluchačů Univerzity třetího věku MU vyslechla v aule FSS příspěvky z programu konference Člověk, víno, společnost. Konferenci, která byla již posedmé součástí projektu Univerzitní víno, uspořádala Fakulta...
Ve středu 26. listopadu se uskutečnila v Kavárně pod hodinami vernisáž výstavy kreseb a fotografií posluchačů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Vystavované práce vznikly na Výtvarném plenéru U3V, který se konal v červenci letošního roku...
Cílem série šesti přednášek bylo poskytnout základní informaci o charakteristických rysech politických systémů a režimů českých zemí v období let 1848-1948, tedy od zrodu české politické obce do nástupu komunistického režimu. Kurz připravili a přednášky...
Kurz pro posluchače U3V MU připravilo vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity Bioskop. Náplní kurzu byly pokusy, které je možné dělat doma bez složitých aparatur a nebezpečných chemikálií. Účastníci kurzu mohou přiblížit úžasný svět kolem nás...
V rámci jednoletého kurzu Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě, který pro U3V připravil Národní pamatkový ústav, pracoviště v Brně, přednesl dne 16. 1. 2015 dr. Vácha přednášku na téma Středověká boží muka na jižní Moravě.
Přednáška prof. Černohorského na téma Co všechno se dozvíme z knihy Erwina Schrödingera: Co je život? se uskutečnila 16. 1. 2015 a je součástí Kurzu pro absolventy U3V MU. Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,je český fyzik a vysokoškolský pedagog....
Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, PhD., přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kněz, biolog, spisovatel a vysokoškolský učitel přednesl svou přednášku posluchačům kurzu Spirituální dimenze člověka dne 23. 1. 2015. Přednáška posluchače...
Dne 11. 3. 2015 byl v Domově pro seniory v Předklášteří zahájen kurz nazvaný Duševní hygiena v seniorském věku. Kurz zahájila manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě Ing. Bc. Barbora Hašková, která zároveň seznámila...
Přednáška v Moravském zemském archivu se uskutečnila pro posluchače krátkodobého kurzu U3V MU Genealogie - Jak sestavit rodokmen. Práci a možnosti MZA prezentovala účastníkům PhDr. Kateřina Smutná, ředitelka MZA.
Dne 30. 3. 2015 byl v Domově pro seniory ve Vyškově zahájen kurz nazvaný Česká literatura. Kurz zahájila manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě Ing. Bc. Barbora Hašková, která zároveň seznámila účastníky kurzu s historií...
V poslední březnový den roku 2015 se pro posluchače Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity uskutečnila v zasedací místnosti budovy bývalé Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na Komenského náměstí přednáška prof. Ing. Romana Prokopa, CSc. na...
Dne 30. 4. 2015 byl v Domově pro seniory v Předklášteří slavnostně ukončen kurz Duševní hygiena v seniorském věku. Všichni senioři, kteří kurz absolvovali obdrželi z rukou manažerky pro koordinaci celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě Ing....
Dne 18. 5. 2015 byl v Domově pro seniory ve Vyškově slavnostně ukončen kurz Česká literatura. Všichni senioři, kteří kurz absolvovali obdrželi z rukou prorektorky Masarykovy univerzity prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc., manažerky pro koordinaci celoživotního...
V pondělí 15. června proběhl ve vile Tugendhat slavnostní koncert k dvaceti pětiletému výročí vzniku Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě. Koncert byl nazván Balladen und Gesänge aneb Zpěvy (nejen) českých obrozenců a vystoupil zde Vladimír...
Dne 17. června 2015 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů kurzu Dějiny umění a vizuální kultury Univerzity třetího věku. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové,...
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již devátým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby,...
Konference na jedné straně shrnula 25leté působení Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě a pohlédla na současnost a budoucnost seniorského vzdělávání. Na druhé straně pak přítomní vystupující poukázali na potřebnost realizace projektů zaměřených...
V pondělí 21. září 2015 proběhlo slavnostní předání osvědčení absolventům kurzu Kulturní dědictví-jeden z pilířů identity národa. Osvědčení bylo předání padesáti dvěma seniorům za účasti vedení Masarykovy univerzity a Národního památkového ústavu v Telči...
Ve dnech 11.-20. září 2015 se uskutečnil druhý sportovně relaxační pobyt U3V v Igrane, malém městečku na Makarské riviéře, tentokrát pro 50 účastníků. Ranní a předvečerní cvičení bylo zaměřeno na protahování a posilování celého těla, dopolední aquaerobik...
Ve čtvrtek 24. září 2015 proběhla první přednáška kurzu Vzděláváme Medlánecké, který byl připraven ve spolupráci s Městskou částí Brno-Medlánky. V kurzu, který je tvořen šesti přednáškami se senioři budou věnovat tématům jako např. je zdraví v seniorském...
V prostorách Fakulty informatiky v pátek 25. září 2015 prorektorka MU pro záležitosti studentů Naděžda Rozehnalová slavnostně zahájila 1. ročník Univerzity třetího věku. Úvodní přednášku nazvanou Historie a rozvoj Masarykovy univerzity přednesla Barbora...
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity zahájila 8. října 2015 v rámci spolupráce s Krajským úřadem Jihomoravského kraje kurz určený pro klienty Domova pro seniory Černá hora. Kurz je nazván Duševní hygiena v seniorském věku
V pátek 16. října 2015 byl v Univerzitním centra Telč zahájen nový tříletý kurz Univerzity třetího věku nazvaný Kulturní dědictví-jeden z pilířů národa II. Kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Telči.
2015/2016 05 Zdravá výživa [ Fotografií: 25 ]
Kurz U3V Zdravá výživa, který je realizován za finanční spoluúčasti Magistrátu města Brna kromě jiného odpovídá na otázky - Jak funguje lidské tělo? Jak se chránit před škodlivými vlivy? Co prospívá našemu zdraví a dobré kondici? atd. Obsah kurz je...
Ve spolupráci s organizací IFMSA (federace organizací studentů lékařských fakult) proběhlo 4. 11. 2015 promítání filmu Sugar Blues (česky Cukr-blog). Akce, která byla určena pro studenty Masarykovy univerzity a posluchače univerzity třetího věku byla...
V pátek 6. listopadu 2015 proběhlo předání evidenčních listů kurzu Vzděláváme Medlánecké, který byl připraven ve spolupráci s Městskou částí Brno-Medlánky. V rámci slavnostního předání si absolventi mohli vyslechnout hudební vystoupení účastníku kurzů...
Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 proběhla na Masarykově univerzitě za podpory Vinařského fondu ČR, Fakulty sociálních studií a Rektorátu MU konference Člověk, víno, společnost. Konference se uskutečnila v aule Fakulty sociálních studií MU pod záštitou děkana...
V pátek 27. listopadu 2015 v Domově pro seniory v Černá hora proběhlo slavnostní ukončení kurzu Duševní hygiena v seniorském věku. Všichni senioři, kteří kurz absolvovali obdrželi evidenční list podepsaný prorektorkou Masarykovy univerzity prof. JUDr....
V pondělí 30. listopadu 2015 v Domově pro seniory v Habrovanech proběhlo slavnostní ukončení kurzu Trénování paměti. Všichni absolventi obdrželi evidenční list podepsaný prorektorkou Masarykovy univerzity prof. JUDr. Naděždou Rozehnalovou, CSc. P.
Ve středu 9. prosince 2015 v Domově pro seniory v Zastávce proběhlo slavnostní ukončení kurzu Literární toulky Rosickem a Ivančickem. Absolventi obdrželi evidenční list podepsaný prorektorkou Masarykovy univerzity prof. JUDr. Naděždou Rozehnalovou, CSc....
Ve čtvrtek 18. února 2016 proběhla v prostorách Univerzitního centra Telč vernisáž kreseb a fotografií posluchačů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Vystavované práce vznikly v tematicky zaměřeném kurzu nazvaném Výtvarný plenér, který se...
Ve čtvrtek 19. května 2016 proběhla v prostorách metodického centra vývoje moderní architektury (areál vily Stiassni) přednáška na téma Stuttgart – historie architektonického vývoje. Ředitel památkového ústavu ve Stuttgartu Herbert Medek v ní...
Ve středu 27. 4. 2016 byl v Domově pro seniory v Zastávce slavnostně ukončen kurz Duševní hygiena v seniorském věku. Všech 18 seniorů, kteří kurz absolvovali obdrželi z rukou manažerky pro koordinaci celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě...
V pondělí 16. května 2016 proběhlo v Domově pro seniory v Předklášteří slavnostní předání evidenčních listů absolventům kurzu Slavné osobnosti francouzského filmu.
Dne 15. června 2016 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů kurzu Dějiny umění a vizuální kultury, kteří kurz navštěvovali v létech 2013 - 2016. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr....
Ve čtvrtek 30. 6. 2016 v Domově pro seniory v Černé Hoře proběhlo slavnostní ukončení kurzu pořádného Univerzitou třetího věku. Absolventi obdrželi evidenční list podepsaný prorektorkou Masarykovy univerzity prof. JUDr. Naděždou Rozehnalovou, CSc.
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již desátým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby,...
Ve středu 8. června 2016 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů Všeobecně zaměřeného kurzu U3V MU a kurzu Spirituální dimenze člověka. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr. Naděždy...
V pátek 20. května 2016 proběhlo v Domově pro seniory v Božicích slavnostní předání evidenčních listů absolventům kurzu Techniky dobré paměti.
V sobotu dne 25. června 2016 proběhlo v Domově pro seniory ve Skalici slavnostní předání evidenčních listů absolventům kurzu Techniky dobré paměti.
V úterý 28. června 2016 proběhlo v Domově pro seniory v Strážnici slavnostní předání evidenčních listů absolventům kurzu Techniky dobré paměti.
Proděkan pro výzkum a rozvoj Filozofické fakulty doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. společně s Ing. Bc. Barborou Haškovou v pátek 7. října 2016 slavnostně přivítali posluchače prvního ročníku Všeobecně zaměřeného kurzu. Pan docent Fasora se při té příležitosti...
V pátek 14. října 2016 byl v Telči zahájen druhý ročník úspěšného kurzu Kulturní dědictví - jeden z pilířů identity národa II. Jeho základním cílem je seznámení posluchačů s různorodostí památkového fondu ČR, s typologickými specifiky jednotlivých krajů,...
Ve středu 26.10.2016 proběhla v kině Scala přednáška doktora Jiřího Grygara na téma „Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie“. Na začátku přednášky udělil také rektor MU Mikuláš Bek doktoru Jiřímu Grygarovi, jako uznání jeho...
V úterý 11. října 2016 proběhla v Domově pro seniory v Kyjově úvodní přednáška kurzu Duševní hygiena v seniorském věku. Náplní kurzu bylo zaměření se na duševní hygienu ve stáří, zejména na vše co ji může vytvářet a zlepšovat. Kurz měl celkem 6 přednášek.
V úterý dne 22. listopadu 2016 proběhlo v Domově pro seniory v Kyjově slavnostní předání evidenčních listů absolventům kurzu Duševní hygiena v seniorském věku.
Posluchači U3V se mohli zúčastnit exkurze v Botanické zahradě Masarykovy univerzity. Exkurze, která proběhla ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou zahrnovala návštěvu skleníků a posluchači se seznámili se sbírkami PřF MU.
V období 9. 2. až 11.4.2017 byl v rámci Univerzity třetího věku realizován kurz Trénování paměti a dalších kognitivních dovednosti v domově pro seniory ve Znojmě. Kurzu se zúčastnilo 13 seniorů. Po absolvování kurzu převzali osvědčení z rukou ing. Barbory...
Ve čtvrtek 1. června 2017 proběhlo v rámci Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity slavnostní ukončení kurzu Trénování paměti a dalších kognitivních funkcí, který byl realizován ve spolupráci Masarykovy univerzity s Krajským úřadem Jihomoravského...
Ve středu 14. června 2017 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů Všeobecně zaměřeného kurzu U3V MU. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. a akademických...
V pondělí 10. července 2017 se uskutečnila Vernisáž k výstavě Výtvarný plenér v letech 2007/2016. Výstava k desátému výročí konání výtvarných plenérů v Telči je v Křížové chodbě Nové radnice Brno na Dominikánském náměstí přístupná až do 31.7.2017...
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již jedenáctým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby,...
Univerzita třetího věku MU uspořádala pro své posluchače týdenní kurz zaměřený na Umění renesance, který se uskutečnil v Telči. Účastníci tak měli možnost seznámit se s italským a francouzským uměním renesanční doby, do kterého neodmyslitelně patří malířství,...
V pondělí 2. října od 16:00 hodin proběhla v prostorách telčské radnice a Univerzitního centra Telč vernisáž kreseb a fotografií účastníků Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Výstava se konala u příležitosti 10 letého výročí konání Výtvarného...
Logo ÚVT MU Digitální knihovna fotografií je spravována a vyvíjena Ústavem výpočetní techniky MU